Privacy Policy

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve", gevestigd aan Schootsehoef 2 5481

VL Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.camperplaatsschijndel.nl
Schootsehoef 2 5481 VL Schijndel
Tel +31612680173

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" verwerkt uw persoonsgegevens

doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons

verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij

verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Kenteken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij

verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

dan contact met ons op via info@camperplaatsschijndel.nl, dan verwijderen wij deze

informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

persoonsgegevens verwerken

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" verwerkt uw persoonsgegevens voor

de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" verwerkt ook persoonsgegevens als

wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" neemt niet op basis van

geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen

kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve") tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" bewaart uw persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie

van persoonsgegevens: Achternaam en kenteken, voor maximaal 2 jaar, inzake

(Toeristen)Belasting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" verkoopt uw gegevens niet aan

derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven

die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve"

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" gebruikt geen cookies of vergelijkbare

technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" en heeft u

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U

kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@camperplaatsschijndel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een

kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,

op uw verzoek. Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" wil u er tevens op

wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons

.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camperplaats Schijndel "De Schootse Hoeve" neemt de bescherming van uw

gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

info@camperplaatsschijnd

Scroll naar top